Γωνιοκόπτες

Γωνιοκόπτες από την Boschert-Gizelis με σταθερή 90ο ή μεταβλητή 30ο…